Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážená dotknutá osoba,

ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Keďže spracúvame Vaše osobné údaje, je našim cieľom a zámerom, aby sme dodržali základné zásady a princípy ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením európskeho parlamentu a rady (eú) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „Nariadenie GDPR“) tými ustanoveniami, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame, a ako zabezpečujeme ich bezpečnosť.

KTO SME?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:

Obchodné meno: MVDr. Adrián Bernáth – MARFIL
Sídlo: Mýtna 2877/38, 81107 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 36 075 388
Registrácia: OÚ Bratislava, č. živnostenského registra: 110-206346
Č. licencie: KVLSR 1167
V zastúpení: MVDr. Adrián Bernáth

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

NA AKÝ ÚČEL SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na rôzne účely.

Účel: Mzdy a personalistika

Zamestnanec; osoba pracujúca na dohodu alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace.

 

Účel: Účtovníctvo

Odberateľ, dodávateľ alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva, aby sme si mohli riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, objednávok a iných dokumentov, a aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace.

 

Účel: Databáza klientov

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom získavania databázy klientov, aby sme Vás mohli informovať o termínoch vakcinácii, preventívnych prehliadkach zvieraťa a podobne. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba v prípade, ak nám na to dáte súhlas.

 

Účel: Marketing

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom marketingu, aby sme Vám mohli zasielať užitočné informácie, tipy, novinky, akcie a ponuky; poskytovať informácie o produktoch a službách; obracať sa na vás s prieskumom trhu, a uskutočňovať rôzne marketingové aktivity z dôvodu propagácie našej spoločnosti. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba v prípade, ak nám na to dáte súhlas.

 

Účel: Spotrebiteľská súťaž

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom spotrebiteľských súťaží, z dôvodu Vašej účasti na nami usporiadaných súťažiach. Pokiaľ sa stanete výhercom v nami usporiadaných súťažiach, spracúvame Vaše údaje aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na účel spotrebiteľských súťaží iba v prípade, ak nám na to dáte súhlas.

 

Účel: Vernostný program

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vernostných programov, z dôvodu Vašej účasti vo vernostnom programe. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba v prípade, ak nám na to dáte súhlas.

 

Účel: Registrácia v CRSZ (Centrálny register spoločenských zvierat) ďalej len „Registrácia v CRSZ“

Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom; Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom, a sú vakcinované proti besnote; Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas; prípadne iné osoby, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom registrácie v Centrálnom registri spoločenských zvierat, aby sme si mohli plniť svoju zákonnú povinnosť – registrovať zviera, ktoré sme označili mikročipom alebo registrovať zviera označené mikročipom, ktoré sme vakcinovali proti besnote či registrovať zviera, ktorému vystavujeme pas. Za týmto účelom sa spracúvajú aj osobné údaje majiteľa zvieraťa. Takisto Vaše osobné údaje spracúvame aj v súvislosti s Vašim kontaktovaním (napríklad pri strate a nájdení zvieraťa alebo aj v iných prípadoch), ak nám na to dáte súhlas.

 

Účel: Vytvorenie pasu zvieraťa

Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vytvorenia pasu zvieraťa, aby sme si mohli plniť svoje povinnosti voči Vám – majiteľovi zvieraťa, a aby sme si mohli riadne plniť svoju zákonnú povinnosť. Za týmto účelom sa spracúvajú aj osobné údaje majiteľa zvieraťa. S vytvorením pasu zvieraťa je spojená aj povinnosť registrovať zviera do Centrálneho registra spoločenských zvierat. V súvislosti s registráciou zvieraťa sa tiež spracúvajú osobné údaje majiteľa zvieraťa.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Účel: Mzdy a personalistika

Zamestnanec, osoba pracujúca na dohodu alebo iné dotknuté osoby, aby sme s Vami mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Identifikačné údaje (napríklad: Titul; Meno; Priezvisko; Rodné priezvisko; Rodné číslo; Dátum narodenia; Miesto narodenia; Štátna príslušnosť; Národnosť; Pohlavie; Fotografia; a iné); Kontaktné údaje (napríklad: Adresa a druh pobytu; E-mail; Telefónne číslo; a iné); Informácie o poistení a čísla bankových účtov; Informácie o pracovnoprávnom vzťahu (napríklad: Údaje o odmeňovaní; Údaje o vykonanej práci; Údaje o predchádzajúcom pracovnoprávnom vzťahu; Register pracovného času; Údaje o odpracovanom čase; Údaje o mzde; Údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci; Údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku; Pracovné, služobné, funkčné zaradenie; Osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca; Odborný útvar; Miesto výkonu práce; Online identifikátor; Pracovná IP adresa; a iné); Údaje o vzdelaní (napríklad: Údaje o dosiahnutom vzdelaní; Osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách; Iné údaje uvedené v životopise; a iné); Vybrané informácie o zdravotnom stave (napríklad: Údaje o pracovnej neschopnosti; Údaje o zmenenej pracovnej schopnosti; Potvrdenie o tehotenstve; Potvrdenie o invalidite; Údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky; Register úrazov; Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu; Oznámenia o lekárskych ošetreniach a o PN; Výsledky dychovej/krvnej skúšky na alkohol; Výsledky preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci; a iné); Údaje o sociálnej identite (napríklad: Rodinný stav; Počet detí; a iné); Údaje vytvárajúce mentálnu identitu (napríklad: Informácie o správaní a osobných vlastnostiach zamestnanca zachytené v pracovnom posudku; a iné); Informácie o rodinných príslušníkoch (napríklad: Meno; Priezvisko; Titul; Národnosť; Dátum narodenia; Miesto narodenia; Rodné číslo; Informácie o príjme; a iné); Podpis; Občiansky preukaz; a iné.

S Vaším súhlasom môžeme spracovať na daný účel aj Váš občiansky preukaz a osobné údaje nachádzajúce sa na občianskom preukaze. Na základe § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme na našom webovom sídle www.marfilvet.sk Vaše osobné údaje v rozsahu: titul; meno a priezvisko; pracovné, služobné, funkčné zaradenie, keďže ich zverejnenie je potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností. Na základe § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) môžeme v budúcnosti zverejňovať aj ďalšie Vaše osobné údaje (akými sú napríklad: osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca; odborný útvar; miesto výkonu práce; telefónne číslo; faxové číslo; e-mail), v prípade, že ich zverejnenie bude potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností. S Vaším súhlasom zverejňujeme na našom webovom sídle aj vašu fotografiu.

 

Účel: Účtovníctvo

Odberateľ, dodávateľ alebo iné dotknuté osoby, aby sme si mohli riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, objednávok a iných dokumentov, a aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa a druh pobytu; E-mail; Telefónne číslo; Podpis; Údaje  o bankovom účte; Údaje o platbách; Údaje nachádzajúce sa v účtovných dokladoch, záznamoch alebo rôznych iných podkladoch a dokladoch súvisiacich s vedením účtovníctva.

 

Účel: Databáza klientov

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, aby sme Vás mohli informovať o termínoch vakcinácii, preventívnych prehliadkach zvieraťa a podobne, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

Titul; Meno; Priezvisko; Adresa pobytu; E-mail; Telefónne číslo; Podpis.

 

Účel: Marketing

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, aby sme Vám mohli zasielať užitočné informácie, tipy, novinky, akcie a ponuky; poskytovať informácie o produktoch a službách; obracať sa na vás s prieskumom trhu, a uskutočňovať rôzne marketingové aktivity, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa pobytu; E-mail; Telefónne číslo; Podpis; iné (v závislosti od marketingovej aktivity).

 

Účel: Spotrebiteľská súťaž

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, aby ste sa mohli zúčastniť na nami usporiadaných súťažiach, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa pobytu; E-mail; Telefónne číslo; Podpis; iné (v závislosti od súťaže).

 

Účel: Vernostný program

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa pobytu; E-mail; Telefónne číslo; Údaje o nákupoch; Údaje o službách, ktoré sme Vám poskytli; Údaje o platbách; Údaje o získaných výhodách a ich využívaní; a iné; Podpis.

 

Účel: Registrácia v CRSZ

Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom; Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom, a sú vakcinované proti besnote; Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas, aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné súvisiace s označením Vášho zvieraťa mikročipom, s vakcinovaním Vášho zvieraťa alebo v súvislosti s vystavením pasu Vášmu zvieraťu, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa pobytu; E-mail; Telefónne číslo; Podpis.

 

Účel: Vytvorenie pasu zvieraťa

Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas, aby sme si mohli riadne plniť všetky zákonné súvisiace s vystavením pasu Vášmu zvieraťu, za týmto účelom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: Titul; Meno; Priezvisko; Adresa pobytu; E-mail; Telefónne číslo; Podpis.

 

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Účel: Mzdy a personalistika

Zamestnanec, osoba pracujúca na dohodu alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe:

 • zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov (plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, verejného zdravotného poistenia a ďalších príslušných zákonov). Vzhľadom k tomu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov, v takom prípade je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „mzdy a personalistika“ (inak by sme si nemohli splniť naše zákonné povinnosti).
 • zmluvnej povinnosti (uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a iných dohôd o prácach mimo pracovného pomeru). Vzhľadom k tomu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe zmluvnej povinnosti, v takom prípade je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „mzdy a personalistika“ (inak by sme si nemohli splniť naše zmluvné povinnosti).
 • Vášho súhlasu (súhlas so zverejnením jej fotografie na webovom sídle prevádzkovateľa a súhlas s prefotením občianskeho preukazu). Vzhľadom k tomu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe Vášho súhlasu, v takom prípade je poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „mzdy a personalistika“ v súvislosti so zverejnením Vašej fotografie na našom webovom sídle a v súvislosti s prefotením Vášho občianskeho preukazu dobrovoľné.

 

Účel: Účtovníctvo

Odberateľ, dodávateľ alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe:

 • zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov (plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, daní a ďalších príslušných zákonov). Vzhľadom k tomu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov, je poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „účtovníctvo“ nevyhnutné (inak by sme si nemohli splniť naše zákonné povinnosti).
 • zmluvnej povinnosti (uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a iných dohôd o prácach mimo pracovného pomeru). Vzhľadom k tomu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe zmluvnej povinnosti, je poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „účtovníctvo“ nevyhnutné (inak by sme si nemohli splniť naše zmluvné povinnosti).

 

Účel: Databáza klientov

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe:

 • Vášho súhlasu. Vzhľadom k tomu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe Vášho súhlasu, je poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „databázy klientov“ dobrovoľné (Vaše rozhodnutie nemá vplyv na plnenie si našich zákonných a zmluvných povinností).

 

Účel: Marketing

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe:

 • Vášho súhlasu. Vzhľadom k tomu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe Vášho súhlasu, je poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „marketing“ dobrovoľné (Vaše rozhodnutie nemá vplyv na plnenie si našich zákonných a zmluvných povinností).

 

Účel: Spotrebiteľská súťaž

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe:

 • Vášho súhlasu. Vzhľadom k tomu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe Vášho súhlasu, je poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „spotrebiteľská súťaž“ dobrovoľné (Vaše rozhodnutie nemá vplyv na plnenie si našich zákonných a zmluvných povinností).

 

Účel: Vernostný program

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe:

 • Vášho súhlasu. Vzhľadom k tomu, že spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe Vášho súhlasu, je poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „vernostný program“ dobrovoľné (Vaše rozhodnutie nemá vplyv na plnenie si našich zákonných a zmluvných povinností).

 

Účel: Registrácia v CRSZ

Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom; Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom, a sú vakcinované proti besnote; Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe:

 • zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov (plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti veterinárnej starostlivosti a ďalších príslušných zákonov). Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov, v takom prípade je poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „Registrácia v CRSZ“ nevyhnutné (inak by si prevádzkovateľ nemohol plniť zákonné povinnosti).
 • súhlasu dotknutej osoby. Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe súhlasu dotknutej osoby, v takom prípade je poskytnutie osobných údajov na účel „Registrácia v CRSZ“ dobrovoľné (rozhodnutie dotknutej osoby nemá vplyv na plnenie si zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľa).

 

Účel: Vytvorenie pasu zvieraťa

Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe:

 • zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov (plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti veterinárnej starostlivosti a ďalších príslušných zákonov). Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných zákonov, v takom prípade je nevyhnutné, je poskytnutie Vašich osobných údajov na účel „Vytvorenie pasu zvieraťa“ nevyhnutné (inak by si prevádzkovateľ nemohol plniť zákonné povinnosti).

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Účel: Mzdy a personalistika

Zamestnanec, osoba pracujúca na dohodu alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje uchovávame

po dobu uvedenú podľa príslušných zákonov alebo pokým neodvoláte svoj súhlas (súhlas so zverejnením jej fotografie na webovom sídle prevádzkovateľa alebo súhlas s prefotením občianskeho preukazu). Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, Vaše osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým ste nám poskytli Váš súhlas.

 

Účel: Účtovníctvo

Odberateľ, dodávateľ alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje uchovávame po dobu uvedenú podľa príslušných zákonov.

 

Účel: Databáza klientov

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas alebo pokým neodvoláte svoj súhlas. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, Vaše osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým ste nám poskytli Váš súhlas.

 

Účel: Marketing

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas alebo pokým neodvoláte svoj súhlas. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, Vaše osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým ste nám poskytli Váš súhlas.

 

Účel: Spotrebiteľská súťaž

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas alebo pokým neodvoláte svoj súhlas. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, Vaše osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým ste nám poskytli Váš súhlas.

 

Účel: Vernostný program

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas alebo pokým neodvoláte svoj súhlas. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, Vaše osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým ste nám poskytli Váš súhlas.

 

Účel: Registrácia v CRSZ

Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom; Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom, a sú vakcinované proti besnote; Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas, Vaše osobné údaje uchovávame po dobu uvedenú podľa príslušných zákonov alebo pokým neodvoláte svoj súhlas (súhlas s Vašim kontaktovaním napríklad pri strate a nájdení zvieraťa alebo aj v iných prípadoch). Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, Vaše osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým ste nám poskytli Váš súhlas.

 

Účel: Vytvorenie pasu zvieraťa

Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas, Vaše osobné údaje uchovávame po dobu uvedenú podľa príslušných zákonov.

 

AKO NÁM MÔŽETE DAŤ SVOJ SÚHLAS?

Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • cez online formulár nachádzajúci sa na našom webovom sídle;
 • elektronickým prihlásením sa na newsletter nachádzajúci sa na našom webovom sídle;
 • prihlásením sa na newsletter cez registračný formulár v listinnej forme odovzdaním v ktorejkoľvek našej prevádzke;
 • cez registračný formulár v listinnej forme odovzdaním v ktorejkoľvek našej prevádzke;
 • začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne.

 

AKO MÔŽETE SVOJ SÚHLAS ODVOLAŤ?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • cez online formulár nachádzajúci sa na našom webovom sídle;
 • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;
 • zaslaním oznámenia, ktoré sa nachádza na našom webovom sídle
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu nášho sídla alebo na adresu našich prevádzok
 • odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

 

KOMU VAŠE ÚDAJE POSKYTUJEME A SPRÍSTUPŇUJEME?

Účel: Mzdy a personalistika

Zamestnanec, osoba pracujúca na dohodu alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať nasledujúcim subjektom: Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Daňový úrad, Externý účtovník, poprípade Inému oprávnenému subjektu (v závislosti od konkrétnych okolností). Za týmto účelom sa osobné údaje sprístupňujú Orgánom verejnej správy a iným osobám v rámci poskytovania súčinnosti. Prístup k týmto osobným údajom majú aj poverené osoby a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene. V tejto súvislosti sme prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Údaje môžeme zverejňovať na našom webovom sídle, v centrálnom registri zmlúv, poprípade inde, ak existuje na to právny dôvod.

 

Účel: Účtovníctvo

Odberateľ, dodávateľ alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať nasledujúcim subjektom: Daňový úrad, Externý účtovník, poprípade Inému oprávnenému subjektu (v závislosti od konkrétnych okolností). Za týmto účelom sa osobné údaje sprístupňujú Orgánom verejnej správy a iným osobám v rámci poskytovania súčinnosti. Prístup k týmto osobným údajom majú aj poverené osoby a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene. V tejto súvislosti sme prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Údaje môžeme zverejňovať na našom webovom sídle, v centrálnom registri zmlúv, poprípade inde, ak existuje na to právny dôvod.

 

Účel: Databáza klientov

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje sa neposkytujú žiadnym subjektom. Prístup k týmto osobným údajom majú len poverené osoby a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, poprípade iný oprávnený subjekt (v závislosti od konkrétnych okolností). V tejto súvislosti sme prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje získané za týmto účelom nezverejňujeme.

 

Účel: Marketing

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje sa neposkytujú žiadnym subjektom. Prístup k týmto osobným údajom majú len poverené osoby a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, poprípade iný oprávnený subjekt (v závislosti od konkrétnych okolností). V tejto súvislosti sme prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje získané za týmto účelom nezverejňujeme.

 

Účel: Spotrebiteľská súťaž

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať inému oprávnenému subjektu (napríklad kuriér, pošta) len v prípade, ak by ste sa stali výhercom a chceli by ste, aby sme Vám doručili Vašu výhru. Prístup k týmto osobným údajom majú len poverené osoby a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, poprípade iný oprávnený subjekt (v závislosti od konkrétnych okolností). V tejto súvislosti sme prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Údaje môžeme zverejňovať na našom webovom sídle alebo na našej inej stránke (napríklad Facebook, Instagram a iné).

 

Účel: Vernostný program

Klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje sa neposkytujú žiadnym subjektom. Prístup k týmto osobným údajom majú len poverené osoby a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, poprípade iný oprávnený subjekt (v závislosti od konkrétnych okolností). V tejto súvislosti sme prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje získané za týmto účelom nezverejňujeme.

 

Účel: Registrácia v CRSZ

Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom; Majitelia zvierat, ktorí majú zvieratá označené mikročipom, a sú vakcinované proti besnote; Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas, Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať nasledujúcim subjektom: Komora veterinárnych lekárov SR, poprípade Iný oprávnený subjekt (napr. osoby, ktoré majú prístup do centrálneho registra spoločenských zvierat; osoby, ktoré majú čítačku mikročipov; a iní, v závislosti od konkrétnych okolností). Za týmto účelom sa osobné údaje sprístupňujú Orgánom verejnej správy a iným osobám v rámci poskytovania súčinnosti. Prístup k týmto osobným údajom majú aj poverené osoby a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene. V tejto súvislosti sme prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Údaje môžeme zverejňovať v centrálnom registri spoločenských zvierat.

 

Účel: Vytvorenie pasu zvieraťa

Majitelia zvierat, ktorých zvieratá majú vystavený pas, Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať nasledujúcim subjektom: Komora veterinárnych lekárov SR, poprípade Iný oprávnený subjekt (napr. osoby, ktoré majú prístup do centrálneho registra spoločenských zvierat; osoby, ktoré majú čítačku mikročipov; a iní, v závislosti od konkrétnych okolností). Za týmto účelom sa osobné údaje sprístupňujú Orgánom verejnej správy a iným osobám v rámci poskytovania súčinnosti. Prístup k týmto osobným údajom majú aj poverené osoby a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene. V tejto súvislosti sme prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Údaje môžeme zverejňovať v centrálnom registri spoločenských zvierat.

 

KAM PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Zamestnanec, osoba pracujúca na dohodu, odberateľ, dodávateľ, klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby, Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.

 

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

AKÝ JE NÁŠ OPRÁVNENÝ ZÁUJEM?

Zamestnanec, osoba pracujúca na dohodu, odberateľ, dodávateľ, klient (majiteľ zvieraťa) alebo iné dotknuté osoby nachádzajúce sa v okolí (alebo v priestoroch) budov, v ktorých sa nachádzajú naše prevádzky, Vaše osobné údaje spracúvame kamerovým systémom, ktorý sníma okolie a priestory budov, v ktorých sa nachádzajú naše prevádzky.

Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v budovách, v ktorých sa nachádzajú naše prevádzky. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu. Kamerový systém spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu. Vaše osobné údaje uchovávame za týmto účelom po dobu uvedenú podľa príslušných zákonov. Vaše osobné údaje nikomu neposkytujeme a ani nesprístupňujeme, pokiaľ to nie je nevyhnutné alebo pokiaľ nám to nevyplýva zo zákonnej povinnosti. Prístup k týmto osobným údajom majú poverené osoby a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene. V tejto súvislosti sme prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje získané na tento účel neprenášame do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií.

 

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tak, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, umožňujú si zapamätať voľbu návštevníka pri otváraní nového okna, merajú návštevnosť webstránky, merajú spôsob jej využívania webstránky za účelom užívateľského zlepšovania. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného (všeobecného) merania návštevnosti. Tieto technológie nám aj pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, vtedy zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi. Viac informácii o cookies nájdete na našom webovom sídle.

 

AKO ZABEZPEČÍME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme rôzne technické, personálne a organizačné opatrenia (ako napríklad zaheslovanie súborov, zariadení, používanie alarmu, poučenia oprávnených osôb, mlčanlivosť oprávnených osôb a rôzne ďalšie opatrenia).

Vaše osobné údaje máme uložené na našich zabezpečených serveroch alebo na zabezpečených serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú tieto dáta uložené na zabezpečených serveroch tretích strán.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Ako dotknutá osoba máte svoje práva, ktoré Vám vyplývajú z §21-28 Zákona o osobných údajov v znení neskorších predpisov. Existencia Vašich práv však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv Vám bude z našej strany vyhovené, nakoľko niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať ich.

 

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo získať prístup k svojim osobným údajom: Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje. A máte právo získať od nás informácie o: účele spracúvania Vašich osobných údajov; kategórii Vašich osobných údajov; identifikácii príjemcu (-ov); dobe uchovávania Vašich osobných údajov; o Vašich právach; zdroji osobných údajov (ak sme ich nezískali priamo od Vás); existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania (vrátane profilovania). Prvú kópiu o Vašich osobných údajov Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme zadarmo, druhé a každé ďalšie poskytnutie kópie môžeme spoplatniť primeraným poplatkom, ktorý zodpovedá administratívnym nákladom na vyhotovenie takejto kópie alebo kópii.

 

Právo na opravu osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov: Ak sa zmenili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo sú neúplné či nesprávne, môžete ich opraviť rôznymi spôsobmi: zaslaním oznámenia, ktoré sa nachádza na našom webovom sídle; zaslaním oznámenia na náš mail; zaslaním oznámenia poštou na adresu nášho sídla alebo na adresu našich prevádzok alebo odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

 

Právo na vymazanie: Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

 

Právo na obmedzenie spracúvania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

 

Právo na prenosnosť údajov: Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy, je to technicky možné, Vaše údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

Právo namietať: Ak spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek namietať takéto spracúvanie. Na základe Vašej námietky, vymažeme Vaše osobné údaje. Takisto, môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z Vašich osobných dôvodov, ak spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu.

V takom prípade obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov, a to pokým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli v namietaní.

 

Právo odmietnuť profilovanie: Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania), a ktoré má právne účinky, ktoré Vás významne ovplyvňujú (rozhodnutie má významný finančný či osobný dopad). Toto sa neplatí, ak je rozhodovanie:

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby

V prípadoch, že je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie (či plnenie) zmluvy alebo ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase, musíme Vám zabezpečiť

 • právo na overenie rozhodnutia neautomatizovaným spôsobom (ľudským zásahom),
 • právo vyjadriť Vaše stanovisko
 • právo napadnúť rozhodnutie (požiadať o preverenie výsledku).

 

Ako dotknutá osoba máte aj právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

 

NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, dajte nám o tom vedieť niektorou z týchto foriem: zaslaním oznámenia, ktoré sa nachádza na našom webovom sídle; zaslaním oznámenia na náš mail; zaslaním oznámenia poštou na adresu nášho sídla alebo na adresu našich prevádzok alebo odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

 

NIE STE SPOKOJNÝ?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť zaslaním oznámenia, ktoré sa nachádza na našom webovom sídle; zaslaním oznámenia na náš mail; zaslaním oznámenia poštou na adresu nášho sídla alebo na adresu našich prevádzok alebo odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ochrana Vašich osobných údajov nie je pre nás len jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme povinný Vám poskytnúť sa môžu meniť alebo sa môžu stať neaktuálnymi alebo môže v našej spoločnosti dôjsť k zmene spracúvaniu osobných údajov. A z týchto dôvodov si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto informácie a podmienky upravovať a meniť v akomkoľvek rozsahu. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom všeobecného oznámenia na našom webovom sídle.